Конституційні основи національної безпеки України: сучасна проблематика та правові колізії

Автор(и)

  • Роман Луцький Університет Короля Данила

DOI:

https://doi.org/10.52761/2522-1558.2021.16.4

Ключові слова:

Конституція України, національна безпека, конституція, Україна

Анотація

Здатність суб’єктів конституційно-правових відносин – і серед них насамперед людини, суспільства і держави – протистояти деструктивним проявам конституційних конфліктів, а також іншим внутрішнім і зовнішнім загрозам характеризує відносно нове для теорії конституційного права поняття – поняття конституційної безпеки. Вперше запропоноване в 1997 р., воно розвивалося як структурний елемент теорії національної безпеки. Це виправдовує себе, оскільки конституційна практика наочно демонструє як соціальну цінність самої Конституції, так і необхідність стабілізації конституційно-правових відносин за допомогою зниження інтенсивності конституційної конфліктності.

Посилання

Shubert T. Э. Konstytutsyonnaia bezopasnost: poniatye y uhrozы. Pravo. 2017. № 4. St. 22-26.

Stroytelstvo novoi Ukrayny – velikoe obshchee delo. Obrashchenye Prezydenta Ukrayny L. D. Kuchmy s ezhehodnym Poslanyem k narodu, Verkhovnoi Rade Ukrayny. Odesskye yzvestyia. 1998. 23 maia.

Orzykh M. F. Konstytutsyonnaia reforma v Ukrayne: uchebnoe posobye. Odessa: Yurydycheskaia lyteratura, 2003. 325 s.

Pro osnovy natsionalnoi bezpeky: zakon Ukrainy vid 15 hrudnia 2005 roku № 3200-IV. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2003. № 29. S. 1433.

Vozzhenykov A. V. Paradyhma natsyonalnoi bezopasnosty reformyruiushcheisia Ukrayny. Kh., 2020. 341 s.

Matrusov N. D. O neobkhodymosty sozdanyia tselostnoi systemy natsyonalnoi bezopasnosty Ukrayny: osnovnye pryntsypy, podkhody, elementy. Bezopasnost. Ynf. sb. 2016. № 3 St. 46-47.

Prykhodko Kh. V. Politychna bezpeka Ukrainy: konstytutsiino-pravovyi aspekt Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal. 2015. № 1. (http://lsej.org.ua/index.php/arkhiv-nomeriv)

Aleksandrov M. V. O kontseptsyy natsyonalnoi bezopasnosty nashei strany Mezhdunarodnaia bezopasnost. Natsyonalnye y hlobalnye aspekty. Daidzhest 1. M., 2020, St. 87-89.

Horbulin V. P. Aktualni pytannia orhanizatsii stratehichnoho planuvannia derzhavnoi polityky natsionalnoi bezpeky Ukrainy. Stratehichna panorama. 2019. № 3. St. 28-29.

Ukrainchuk V. M. Zabezpechennia natsionalnoi bezpeky v umovakh formuvannia v Ukraini hromadianskoho suspilstva. Kharkiv: Un-t vnutr. sprav. 2019. 358 s.

Selivanov V. Natsionalna bezpeka Ukrainy ta yii zabezpechennia (kontseptualnyi pidkhid) Pravo Ukrainy. 2012. № 7. St. 14-15.

Haluzyn A. F. Pravovaia bezopasnost y ee pryntsypy. SPb.: Yzd-vo R. Aslanova «Iurydycheskyi tsentr Press», 2008, 341 s.

Bachynyn V. A. Эntsyklopedyia fylosofyy y sotsyolohyy prava. SPb.: Izd-vo R. Aslanova «Iurydycheskyi tsentr Press», 2006. 234 s.

Malko A. V. Tsely y sredstva v prave y pravovoi polytyke. Kharkov, 2003, 415 s.

Fomyn A. A. Yurydycheskaia bezopasnost subektov ukrainskoho prava. Kharkov: «Akademyia prava», 2015, 415 s.

Shubert T. Э. Natsyonalnaia bezopasnost Ukrayny: konstytutsyonno-pravovye aspekty. Sravnytelno-pravovoe yssledovanye. Pravo y zakon, 2020, St. 53-55.

Fomyn A. A. Yurydycheskaia bezopasnost hosudarstva kak osoboho subъekta ukraynskoho prava. Pravo y polytyka. 2015. № 3. St. 40-42.

Mamonov V. V. Konstytutsyonnye osnovy natsyonalnoi bezopasnosty: avtoref. dys. … d-ra yuryd. nauk. Kharkov, 2014, 32 s.

Honcharov Y. V. K voprosu o poniatyy konstytutsyonnoi bezopasnosty hosudarstva. Hosudarstvo y pravo. 2003. № 12. St. 11-13.

Sotsyalnyi konflykt: sovremennye yssledovanyia. Pod red. N. M. Poliakovoi. Kharkov., 2019, 357 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

29.12.2021

Як цитувати

Луцький, Р. (2021). Конституційні основи національної безпеки України: сучасна проблематика та правові колізії. Добрий Пастир: науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого. Богослов’я. Філософія. Історія, (16), 39–47. https://doi.org/10.52761/2522-1558.2021.16.4

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають