Теоретико-концептуальні засади дослідження релігійних доктрин

Автор(и)

  • Олена Березовська-Чміль Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

DOI:

https://doi.org/10.52761/2522-1558.2019.14.9

Ключові слова:

релігія, доктрина, суспільство, церква, влада, держава

Анотація

У статті проаналізовано та систематизовано різноманітні теоретичні підходи до трактування релігії, виокремлено аксіологічні, праксеологічні та функціональні аспекти дослідження релігійних доктрин, а також їх вплив на сучасні суспільно-політичні процеси.

Посилання

Bilous O. Hlobalizatsiia i sotsialna dolia liudyny v XXI stolitti / O.Bilous // Kyivska starovyna. – 2001. – №1. – S. 26-34.

Belyk A. Psykholohyia relyhyy Э. Fromma y A. Maslou / A. Belyk // Relyhyy myra. Ystoryia y sovremennost : ezhehodnyk. 1987 / red. Dzh.B. Lohashova. – M. : Nauka, 1989. – 245 s.

Berhson A. Dva ystochnyka moraly y relyhyy : per. s fr. / A. Berhson. – M. : Kanon, 1994. – 384 s.

Vasylenko L. Kratkyi relyhyozno-fylosofskyi slovar / L. Vasylenko. – M. : Ys¬tyna y Zhyzn, 1998. – 254 s.

Vyndelband V. Fylosofyia kulturы y transtsendentalnыi ydealyzm / V. Vyndelband // Kulturolohyia. XX vek. – M. : Yuryst, 1995. – 703 s.

Dzheims U. Mnohoobrazye relyhyoznoho opыta / U. Dzheims. – M. : Nauka, 1993. – 432 s.

Elenskyi V. Vыzov nebu / V.Elenskyi //Zerkalo nedely. – 2000. – № 6. (12-18 fevr.)

Ielenskyi V. Relihiia pislia komunizmu. Relihiino-sotsialni zminy v protsesi transformatsii tsentralno- i skhidnoievropeiskykh suspilstv: fokus na Ukraini / V.Ielenskyi. – K.: NPU imeni M.P. Drahomanova, 2002. – 419 s.

Klassyky myrovoho relyhyovedenyia : antol. : per. s anhl., nem., fr. / sost. y obshch. red. A.N. Krasnykova. – M. : Kanon, 1996. – T. 1. – 496 s.

Kolodnyi A. Fenomen relihii. / A. Kolodnyi. – K. : Svit znan, 1999. – 52 s.

Kolodnyi A.M. Khrystyianstvo v dukhovnykh i kulturnykh protsesakh suchasnosti / A.M.Kolodnyi // Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu. – Chernivtsi: «Ruta» 2003. – Vyp. 163-164. – S.6-11.

Mystyka. Relyhyia. Nauka. Klassyky myrovoho relyhyovedenyia : antol. : per. s anhl., nem., fr. / sost. y obshch. red. A.N. Krasnykova. – M. : Kanon, 1998. – 432 s.

Pankov A.A. Sostoianye relyhyoznosty v uslovyiakh kryzysa obshchestva : dys. … kand. sotsyol. nauk / A.A. Pankov. – O., 1996. – 160 c.

Parsons T. Sovremennyj vzgljad na djurkgejmskuju teoriju religii / T.Parsons // Religija i obshhestvo: Hrestomatija. – M., 1996. – S. 170-190.

Relyhyia y obshchestvo : khrestomatyia po sotsyolohyy relyhyy. – M. : Aspekt Press, 1996. – 775 s.

Russo Zh.-Zh. Ob obshchestvennom dohovore / Zh.-Zh. Russo // Traktatы. – M. : KANONpress, 1998. – 416 s.

Samchuk Z. Svitohliadni osnovy sotsialno-filosofskoho doslidzhennia ideolohii: problema kryteriiv ta priorytetiv vyboru : monohrafiia : u 2 t. / Z. Samchuk. –D. : ART-Pres, 2009. – T. 1. – 920 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

29.01.2020

Як цитувати

Березовська-Чміль, О. (2020). Теоретико-концептуальні засади дослідження релігійних доктрин. "Добрий Пастир&Quot;, (14), 102–107. https://doi.org/10.52761/2522-1558.2019.14.9