Роль Джовані Боска й Максиміліана Кольбе у вихованні молоді в кризові періоди історії людства

Автор(и)

  • Ольга Ігнатюк Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
  • Любов Геник Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Ключові слова:

Максиміліан Кольбе, Джованні Боско, ораторії, інтернати для сиріт, професійні школи, гімназії, інститути, отці-салезіяни, сестри-салезіянки, співробітники дона Боска (СДБ), отці-францисканці, «міста Непорочної» (Непокалянув), капелани, принципи соціальної доктрини Католицької Церкви, салезіяни в Україні

Анотація

У статті, присвяченій діяльності християнських святих отця Максиміліана-Раймунда Кольбе (8.01.1894 – 14.08.1941) та дона Джованні-Мельхіора Боска (16.08.1815-31.01.1888), методами герменевтики, порівняння та синтезу встановлено, що виховний досвід їх діяльності цінний тим, оскільки він опирався на загальнолюдські (євангельські) принципи, був застосований у державах, що нещодавно відновили незалежність, існували в умовах післявоєнної кризи й не мали величезних фінансових ресурсів для втілення всеохоплюючої соціальної політики, а також ще не було сформоване солідаризоване й згуртоване громадянське суспільство, здатне захищати права кожної особистості зокрема й працюючих людей взагалі. Цей досвід відповідає ментальності українського суспільства й повинен бути використаний в нашій державі.

Посилання

Andruchiv I. O. Ukrainski molodishni tovarystva Halychyny1861-1939 rr. (Korotkyi istorychnyi narys). – Ivano-Frankivsk, 1995. – 72 s.

Vashchenko H. Vychovannia voli i chararteru. Chastyna persha: Psycholohiia voli i chararteru / Hryhorii Vashchenko. – London: Vyd - vo Spilky Ukrainskoi Molodi, 1952. – 256 s.

Vashchenko H. Vychovnyi ideal / Вид. 2-е. / Hryhorii Vashchenko.– Briussel – Toronto – Мunchen – Niu-York – London: Vyd - vo Tsentralnoi Upravy Spilky Ukrainskoi Molodi, 1976. – 208 s.

Vashchenko H. Osnovni zasady rozumovoho vychovannia ukrainskoi molodi / Hryhorii Vashchenko // Avanhard. – 1976. – Ch.1 (126). – Sichen-luityi. – S.59-60; Ch.2 (127). – Berezenkviten. – S.145-148; Ch. 3-4 (128-129). – Traven – serpen. – S.226-229; Ch.5 (130). – Veresen –

zhovten. – S.305-306; Ch.6 (131). – Lystopad – hruden. – S.384-386; 1977. – Ch.1 (132). – Sichen – liutyi. – S.64-66.

Vashchenko H. Rolia relihii v zhytti liudstva i relihiyne vychovannia molodi / Hryhorii Vashchenko // Vyzvolnyi Shliach. – 1954. – #(№)5. – S.29-35; #(№)6. – S.27 – 32.

Voropai O. Zvychai nashoho narodu / Oleksa Voropai. – Briussel-Kyiv: Akord, 1956 – 1991. – Ch.1. – 241s.; Ch.2. – 224 s.

Genyk L. Y. “Variant Bilavycha”: idei A. Makarenka v rynkovych umovach / L. Y. Genyk // Vytoky pedahohichnoi maysternosti. Zbirnyk naukovych stattey / Poltavskyi pedahohichnyi universytet im. V. G. Korolenka. Vyp. 12. – Poltava. – 2013. – 400s. (Seriia “Pedahohichni nauky”).

Genyk L. Y. Istoriia chrystyianstva: katolytsyzm. V 2-ch tt. Vyd. 2-e, dop. T. 1.: Osnovni ideii chrystyianstva / Lyubov Yaroslavivna Genyk. – Ivano-Frankivsk: Tipovit, 2012. – 575 s.

Genyk, Lyubov. Mariiski druzhyny v Ukraini / Lyubov Genyk // Ridna shkola. – 2002. – #(№)10. – S. 34-37.

Genyk L. Y. Relihiino-moralne vychovannia v navchalnych zakladach Schidnoi Halychyny (kintsia ХІХ - pochatku ХХ st.) / Lyubov Yaroslavivna Genyk. – Ivano-Frankivsk: Plai, 2000. – 276 s.

Dzerovych Y. Khrystyianske relihiino-moralne vychovannia molodi / Yulian Dzerovych // Nyva. (Rik ХХХ). – Lviv. – 1935. – Lystopad. – Ch. 11. – S. 369-378.

Dokumenty Druhoho Vatycanskoho soboru: konstytutsii, decrety, declaratsii. – Lviv: Svichado, 1996. – 753 s.

Entsyklopediia Ukrainoznavstva: Slovnykova chastyna. V 10-y t. T.1-10. / Hol. red. Volodymyr Kubiiovych. – Niu-York: Molode shyttia, 1955 – 1984.

Ivan-Pavlo ІІ. Bohoposviachene shyttia. Pro Bohoposviachene shyttia i yoho misiiu v tserkvi ta u sviti. – Lviv: Misioner, 1997. – 168 s.

Kylymnyk, Stepan. Ukrainskyi rik u narodnych zvychaiakh v istorychnomu osvitlenni: [V 3 kn., 6 t.] / Stepan Kylymnyk. – Faksymilne vyd. – K.: AT “Oberehy”, 1994. Kn. І, т. 1: (Zymovyi tsykl); t. 2: (Vesnnianyi tsykl). – 400 s. bild. – Bibliogr.: S. 388-392. Kn. ІІ, t.3: (Litnii tsykl); т. 4: (Zymovyi tsykl). – 528 s. bild. – Bibliogr.: S. 507-513.

Kolodnyi A. M., Fylypovych L.O. Relihiina dukhovnist ukraintsiv: vyiavy, postati, stan / A. M. Kolodnyi, L O. Fylypovych. – Lviv: Logos, 1996. – 82 s.

Lenyk V. Ukrainska orhanizovana molod (molodizhni orhanizatsii vid pochatkiv do 1914 roku). - Miunkhen - Lviv: 1994.- 215 s.

Luzhnytskyi H. Ukrainska Tserkva mizh Schodom i Zachodom: narys istorii Ukrainskoi Tserkvy / Hryhorii Luzhnytskyi. – Filadelfiia: Provydinnia, 1954.– 723 s.

Ortynskyi I. Avanhard khpystyianskoi blahovisty / I. Ortynskyi. – Rym: Vydavnyztvo otziv Saleziian, 1990. – 91 s.

Ortynskyi I. Pid Tvoiu mylist prybihaiemo. Rozdumy pro istoriiu ta sut Mariyskoii pobozhnosti / Ivan Ortynskyi. – Roma – Fraiburg – Ivano-Frankivsk: Vyd - vo оо. Saleziian, 1995. – 187 s.

Ortynskyi I. Proekt “Don Bosco”/ Ivan Ortynskyi. – Rotenberg – Ivano-Frankivsk, 1997. – 140 s.

Ortynskyi I. Ukrainska molod na perekhresti dvoch shliachiv / Ivan Ortynskyi // Avanhard. – 1976. – Ch. 4-6 (129-131).

Ortynskyi I. Chryshchennia, khrest ta kharyzma Ukrainy / Ivan Ortynskyi – Rome – Miunchen – Frayburg: Vyd - vo oo. Saleziian “Logos”, 1988. – 198 s.

Sichynskyi V. Chuzhyntsi pro Ukrainu / Volodymyr Sichynskyi. – K.; Dovira. – 1992. – 255 s.

Sichynskyi V. Chuzhyntsi pro Ukrainu / Volodymyr Sichynskyi. – Lviv: Slovo, 1991. – 96 s.

Tkach S. Rymo-katolyzki chernechi ordeny v Ukraini / S. Tkach // Liudyna i svit. – 2001. – #(№)6. – S. 21-29.

Ushynskyi K. D. Vybrani pedahohichni tvory: V 2-kh t. T. 1. / Per. z ros. Redkol.: V. M. Stolietov (holova) ta inshi. – K.: Radianska shkola, 1983. – 488 s.

Yarosh O. Skhodynkamy posviachenoho zhyttia: Chernechi ordeny v katolyzkii tradyzii / O. Yarosh // Liudyna i svit. – 1997. – #(№)7. – S. 48-54.

Bosco, Ivan // Режим доступу:http://uk.wikipedia.org/wiki //12.01.2014/22:18.

Bruno Ferrero u Lvovi URL:http://www.credo-ua.org /2012/09/69236/

Doctor Ivan Ortynskyi URL:http://www.ukrainische-kirche.de/wp /wpcontent/uploads/ORTYNSKYJ-Ukrainisch.pdf //11.04.2013/ 12:23.

Yeriomina, Svitlana. Ukrainska molod use chastishe zvodyt rachunky z zhyttiam // tsn.ua/ukryina/epidemia-samohubstva-ukrayinska-molod-use-chastishe-zvodyt-rakhunky-zzhyttiam.html 5april 2012 y. 10:46//Sptember 8, 2015/6:45 PM //18:45.

Saleziiany // Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki//12.01.2014/ 22:11.

Saleziiany sviatoho Ivana Boska schidnoho obriadu (Ukraina) // Режим доступу: http://www.sdbua.net/index.php/ua/11.04.2013 12:28.

Salesianski-sviati URL:http://www.sdbua.net/index.php/ua /salesiany //2.01.2014/ 22:21.

Vielikovich L. M Chyornaia gvardia Vaticana. – M.: Mysl, 1985. – 271 s.

Volkonskaia M. M. Don Bosco, otiets sirot i nishchich. – S.-Pb., 1906.

Gerie V. I. Zapadnoie monashestvo i papstvo. – M., 1913. – 412 s.

Monasheskie ordena: Benediktinzy, zysterianzy, karmelity, ioannity, tampliery, tevtonzy, franzyskanzy i dr. – M., K.: Alternativa, 2003.

Niemtina A. A. Otiez Maksimilian / A. A. Niemtina – M.: Izdatielstvo Franziskanzev, 2011.

Proshin G. G. Chiornoie voinstvo. 2-e izd., dop. – M.: Politizdat, 1988. – 351s.

Frossar A. Sol ziemli (o benediktintsach, trappistach, karteziantsach, dominikantsach, karmelitach, iezuitach, frantsyskantsach nashych dniei) / A. Frossar. – Briussel: Zhyzn s Bogom, 1973.

Dzhovanni (Ioann) don Bosco URL:http://ru.wikipedia.org/wiki/ /04.04.2013/19:38.

Kolbe, Maksimilian URL: http://ru.wikipedia.org/wiki// 12.01.2014 / 22:20.

Konchiakovskaia, Mariia. Sviatoi Maksimilian / Perevod s pol. – M.: Aslan, 1994 // URL:http://krotov.info/libr_min/11_k/on/chkovskaya_0.htm // 13.01.2014/ 0:31.

Nepokalianuv URL:http://ru.wikipedia.org/wiki/ 12.01.2014/23:04.

Podobno vospitateliu donu Bosco prinniesiom molodiozhy Evangelie radosti primeniaia pedagogiku dobroty // Режим доступу: http://www.donbosko.ru/04.04.2013 19:33

Franzisk Salskyi, sviatoi URL:http://ru.wikipedia.org/wiki// 04.04.2013/19:17

Don Bosko URL:http://www.truechristianity.info/ua/books /don_bosco/don_bosco_content.php-сайт книжок / 04.04.2013 /19:39

Salesiane di don Bosco URL:http://www.sdb.org/it/04.04.2013 19:39

Salesiane di don Bosco: Figie di Maria Ausiliatriarice URL:http://www.cgfmanet.org/04.04.2013/ 19:28

Societas don Bosco URL:http://www.sdb.org/it/04.04.2013/19:39.

##submission.downloads##

Опубліковано

20.12.2018

Як цитувати

Ігнатюк, О., & Геник, Л. (2018). Роль Джовані Боска й Максиміліана Кольбе у вихованні молоді в кризові періоди історії людства. Добрий Пастир: науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого. Богослов’я. Філософія. Історія, (12-13), 154–180. вилучено із http://journal.ifaiz.edu.ua/index.php/gp/article/view/199

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають