Отець Порфирій Ступницький (1847–1926): штрихи до портрета

Автор(и)

  • Руслан Делятинський ПЗВО "Івано-Франківська академія Івана Золотоустого"

DOI:

https://doi.org/10.52761/2522-1558.2019.14.18

Ключові слова:

Порфирій Ступницький, священик, УГКЦ, історичний портрет

Анотація

Актуальність дослідження полягає у спробі реконструкції історичного портрета греко-католицького священика на тлі суспільно-політичних процесів у Галичині наприкінці ХІХ – у першій чверті ХХ ст. Звернення до постаті чергового душпастиря, що продовжує серію наших досліджень біографій духовенства Станиславівської єпархії, обумовлене
необхідністю формування об’єктивних оцінок історичного розвитку Греко-Католицької Церкви на основі аналізу джерел та застосування нових методологічних підходів, зокрема, біографістики й «історії повсякденності». Наявні в сучасній українській історіографії оцінки ролі греко-католицького духовенства у формуванні національної ідентичності українців Галичини, тези про духовенство як «кузню кадрів інтелігенції», очевидно, потребують нового осмислення на конкретних прикладах.

Посилання

Альманах Станиславівської Землі: Збірник матеріялів до історії Станиславова і Станиславівщини [Том І] / Редактор-упорядник Б. Кравців. – Нью-Йорк ; Торонто ; Мюнхен : Комісія регіональних дослідів і публікацій НТШ, Вид-ня ЦК Станиславівщини, 1975. – XV+959 с.; Том ІІ / Редактор-упорядник М. Климишин. – Нью-Йорк ; Париж ; Сідней ; Торонто : Комісія регіональних дослідів і публікацій НТШ, ЦК Станиславівщини, 1985. – 900 с.; Том ІІІ / НТШ. Український архів, т. XXХIХ. Редактор-упорядник Ю. Гаєцький. – Нью-Йорк – Київ – Івано-Франківськ: Комісія регіональних дослідів і публікацій НТШ, ЦК Станиславівщини, 2009. – 864 с.

Аркуша О., Мудрий М. Русофільство в Галичині в середині ХІХ – на початку ХХ ст.: генеза, етапи розвитку, світогляд // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Випуск 34. – Львів, 1999. – С. 231-268.

[Бахаталовський] о. Стефан Йосиф ЧНІ. Николай Чарнецький ЧНІ, Єпископ-Ісповідник. – Йорктон, Саскачеван, Канада: Друкарня Голосу Спасителя, 1980. – ХХХІІ + 281 с.

Блажейовський Д. Історичний шематизм Станиславівської (Івано-Франківської) єпархії від її заснування до початку Другої світової війни (1885-1938): англійською мовою. – Львів: Місіонер, 2002. – 450 с.

Блажейовський Д. Історичний шематизм Львівської архієпархії (1832-1944). Том 1: Адміністрація і парохії: англійською мовою. – Львів – Київ: КМ Академія, 2004. – 1004 с.; Том 2: Духовенство і релігійні згромадження: англійською мовою. – Львів – Київ: КМ

Академія, 2004. – 570 с.

Вістник Станиславівскої Епархії. – Станиславів, 1907, ч. 5, с. 61-70.

Глистюк Я.С. Генеральна греко-католицька духовна семінарія у Львові 1848-1914: інституційна та соціальна історія: Автореф. дис. на здобуття наук. ст. канд. іст. наук: 07.00.01 – Історія України. – Львів: Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2008. – 20 с.

Державний архів Івано-Франківської област (далі – ДАІФО). – Ф. 272, оп. 1, спр. 23. Листування з кураторією Львівського шкільного округу про призначення нових членів Тлумацької повітової шкільної ради, 18.01. 1920 – 30.12. 1931 р., 178 арк.

ДАІФО. – Ф. 504, оп. 1, спр. 264. Листування з окремими священиками про заміщення вакантної посади в м. Тлумач, 03.10. 1883 – 24.04. 1884 рр., 70 арк.

ДАІФО. – Ф. 504, оп. 1, спр. 330д. Метрика кліру Станиславівської єпархії за 1887–1941 рр. Том 4, 201 арк.

ДАІФО. – Ф. 504, оп. 1, спр. 405. Дані про встановлення сервітутів для парафій Тлумацького деканату, 02.03. – 05.07. 1890 р., 30 арк.

ДАІФО. – Ф. 504, оп. 1, спр. 475. Дані про стан церков і господарських будівель парафій Тлумацького деканату, 05.01. 1894 – 12.03. 1895 рр., 42 арк.

ДАІФО. – Ф. 504, оп. 1, спр. 584. Дані про прибутки та видатки парафій Тлумацького деканату, 05.07. 1898 – 24.08. 1899 рр., 19 арк.

ДАІФО. – Ф. 504, оп. 1, спр. 686. Дані про стан церков і господарських будівель парафій Тлумацького деканату, 22.11. – 24.12. 1904 р., 42 арк.

Делятинський Р. Отець Олександр Русин (1868–1955 рр.): біографічний нарис // Греко-католицьке духовенство у суспільно-політичному та національно-культурному житті українців: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Історичні постаті Греко-католицької церкви та їх роль у культурно-просвітницькому та національному відродженні» (м. Коломия, 18 жовтня 2013 р.) / Наукові редактори – Я. Ткачук і А. Королько. – Коломия: Вік, 2013. – С.48–58.

Делятинський Р. Отець Володимир-Лука Микитюк (1899–1944 рр.): біографічний нарис // Галичина: Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Ч. 24: До 70-річчя створення УПА. – Івано-Франківськ: Плай, 2013. – С. 132–155.

Дописи: Товмач // Письмо з Просвіти. – 1922. – Ч. 45-46. – С. 368-369.

Єгрешій О., Делятинський Р. Концепція науково-дослідної діяльності Інституту історії Церкви Івано-Франківського Богословського Університету імені Св. Івана Золотоустого Івано-Франківської Архиєпархії та Митрополії УГКЦ (опублік.: 28 січня 2015) // Івано-

Франківський Богословський Університет імені Св. Івана Золотоустого УГКЦ: [електронний ресурс] – режим доступу: http://ifbu.org.ua/naukova-diialnist/instytut-istoriitserkvy.html [31.01. 2015].

Ігнатій Дзерович (1827 – 02.06.1883) // Родовід: [електронний ресурс] – режим доступу: http://uk.rodovid.org/wk/Запис:1047184 [11.09. 2017].

Ілярій Нижанківський (1840 – 20.07. 1877) // Родовід: [електронний ресурс] – режим доступу: http://uk.rodovid.org/wk/Запис:796421 [11.09. 2017].

Конференції Архиєреїв Української Греко-Католицької Церкви (1902–1937) / Редактор А. Кравчук. – Львів: Свічадо, 1997. – 108 с.

Макух І. На народній службі. – Дітройт: Видання Української вільної громад Америки, 1958. – 628 с.

Марусин М. Погляд на виховання кандидатів духовного стану на Україні // Богословія. – 1943-1963. – Т. 21-24. – С. 40-94.

Могила Товмацького отця-декана Порфирія Ступницького // Пам’ятки історії та мистецтва Івано-Франківської області [електронний ресурс] – режим доступу: http://ifoonsku.ucoz.ua/Pamjatky_istorij_ta_kultury_novovyjavlene.pdf. – С. 273 із 285.

Орлевич І.В. Між духовним пастирством і політикою: о. Іван Костецький в русофільському русі кінця ХІХ – початку ХХ століття // Історія релігій в Україні. – Львів, 2010. – Кн. І. – С. 649-660.

Плекан Ю. Діяльність москвофільських товариств у Коломиї та на Покутті (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Коломия в європейській історії та культурі: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 775-річчю першої літописної згадки про Коломию (07 жовтня 2016 року) / За ред. Ю. В. Плекана, М. М. Арсака, У. І. Мандрусяк. – Івано-Франківськ: НАІР, 2017. – С. 124-138.

Рід Ступницькі // Родовід: [електронний ресурс] – режим доступу: http://uk.rodovid.org/wk/Рід:Ступницькі [11.09. 2017].

Словарь української мови [електронний ресурс] / Упор. з дод. влас. матеріалу Б. Грінченко: в 4-х т. – К.: Вид-во АН УРСР, 1958. – Т. 4. – С. 117 – режим доступу: http://ukrlit.org/slovnyk/hrinchenko_slovar_ukrainskoi_movy/сестрінець [11.09. 2017].

Стрийщина: історично-мемуарний збірник Стрийщини, Скільщини, Болехівщини, Долинщини, Рожнітівщини, Журавненщини, Жидачівщини і Миколаївщини / Ред. І. Пеленська, К. Баб’юк. – Нью-Йорк – Торонто – Париж – Сідней: Комітет Стрийщини,

– Т. 2. – 608 с.; Нью-Йорк – Торонто – Париж – Сідней: Комітет Стрийщини, 1993. – Т. 3. – 635 с.

Сухий О. Москвофільство в Галичині: історія проблеми / О. Сухий // Москвофільство: документи і матеріали. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – С. 3-66.

Турій О. Греко-католицька церква та українська національна ідентичність у Галичині // Ковчег: Науковий збірник з церковної історії / За ред. Б.Ґудзяка, І.Скочиляса, О.Турія. – Ч.4: Еклезіяльні й національна ідентичність греко-католиків Центрально-Східної Європи / Відп. ред. О.Турій. – Львів: Вид-во УКУ, 2003. – С.67-85.

Химка І.П. Греко-Католицька Церква і національне відродження у Галичині (1772–1918) // Ковчег: Збірник статей з церковної історії / Редактори: Я.Грицак, Б.Ґудзяк. Упорядники: Л.Гентош, Т.Романюк, О.Турій. – Ч.1. – Львів: Інститут історії Церкви, Інститут історичних досліджень Львівського державного університету імені Івана Франка, 1993. – С.73-107.

Шематизм всего клира греко-католицкої Епархії Станиславівскої на рік Божий… – Львів: Із типографії Ставропігійского Інститута, 1886; Станиславів: зъ печатни І. Данкевича, Накладом Клира Епархіального, 1887; 1888; 1890; 1891; 1892; 1894; 1895; 1896; 1897; 1898; 1899; 1900; 1901; 1903; 1904; 1905; 1906; 1907; 1909; 1910; 1911; 1912; 1913; 1914; 1925; 1927.

Шематизмъ всечестного клира Митропол. Архидіецезіи греко-католической Львівськои на рік… – Львів: Изъ типографіи Ставропигійского Института, 1882; 1883.

Юліан Корнило Дзерович (3 січня 1871 – 8 квітня 1943) // Родовід: [електронний ресурс] – режим доступу: http://uk.rodovid.org/wk/Запис:1047164 [11.09. 2017].

Як Русь слідами Данила ходила. Спогади про паломництво до Святої Землі під проводом Митрополита Андрея Шептицького [електронний ресурс] – режим доступу: http://apostol.if.ua/products/yak-rus-slidamy-danyla-khodyla [11.09. 2017].

Schematismus universi venerabilis cleri Archidioeceseos Metropolitanae graeco-catholicae Leopoliensis pro anno Domini… – Leopoli: Typographia Instuti Stauropigiani, 1871; 1879; 1880.

##submission.downloads##

Опубліковано

29.01.2020

Як цитувати

Делятинський, Р. (2020). Отець Порфирій Ступницький (1847–1926): штрихи до портрета. Добрий Пастир: науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого. Богослов’я. Філософія. Історія, (14), 189–205. https://doi.org/10.52761/2522-1558.2019.14.18

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>